Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chu kỳ tăng điểm trong 19 phiên

Thị trường tăng điểm mạnh, cả hai chỉ số đều đóng cửa trên mức kháng cự 405 và 55.5 với khối lượng tăng mạnh trên mức trung bình 20 ngày, nhưng mức tăng mạnh của khối lượng vẫn chưa được xem là đột biến cho nên chúng tôi nhận thấy thị trường chưa thể có dấu hiệu bứt phá mạnh.