Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 16-08-2011 Giao dịch trong phạm vi dự báo: Chờ tín tín hiệu MUA ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho Vnindex vẫn là 393. Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho HNXindex giảm xuống 67,5.