Trung tâm phân tích
Quay lại

PGD - GIẢM - Giá khí đầu vào tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận

Chúng tôi thay đổi khuyến nghị cho PGD từ NĂM GIỮ xuống GIẢM và điều chỉnh giá mục tiêu xuống 32.200 đồng/cổ phiếu (TL giảm 15%). Điều này là do giá khí đầu vào được tăng gần đây sẽ được hồi tố và buộc công ty phải điều chỉnh lại lợi nhuận 6 tháng đầu năm và làm giảm lợi nhuận 6 tháng cuối năm. PV Gas (GAS) đã tăng giá khí tự nhiên bán cho PGD, từ 8,35 USD/MMBTU lên 10,55 USD/MMBTU tính từ 01/04/2012 (Quyết định 102/NQ-KVN ngày 23/08/2012).