Trung tâm phân tích
Quay lại

Ngành ngân hàng: Những thay đổi trong chính sách tái cơ cấu khoản nợ theo TT01 - Các khoản nợ tái cơ cấu theo TT01 giảm nhanh chóng bù đắp cho tác động của các thay đổi trong quy định tái cơ cấu khoản vay

Nền kinh tế cải thiện giúp giá trị tuyệt đối của các khoản nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01 (TT01)/2020 (*) giảm tại tất cả các ngân hàng mà chúng tôi cập nhật được thông tin trong quý 1/2021. Chúng tôi gần đây đã trao đổi với các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi về các biến động của khoản nợ tái cơ cấu theo TT01. Do kỳ báo cáo KQKD quý 1/2021 đang đến gần, phần lớn các ngân hàng đều không thể cung cấp con số cập nhật cụ thể về số dư nợ tái cơ cấu theo TT01

Powered by Froala Editor