Trung tâm phân tích
Quay lại

MBB - KHÔN GKN - Thăm DN

Mục tiêu 2012 - MBB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2012 là 3.500 tỷ đồng (+34% Y-o-Y). Tăng trưởng tín dụng dự kiến theo đúng quy định của NHNN cho ngân hàng nhóm 1 là 17% trong khi tăng trưởng tiền gửi khách hàng ít nhất là 17% .