Trung tâm phân tích
Quay lại

LSS - THÊM VÀO- Triển vọng từ giá đường tăng - Báo cáo chi tiết

Chúng tôi thực hiện báo cáo phân tích chi tiết lần đầu cho Công ty Cổ phần đường Lam Sơn (HSX: LSS), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu là 39.600 đồng/cổ phiếu