Trung tâm phân tích
Quay lại

KBC - Kế hoạch lợi nhuận 2022, triển vọng doanh số đất KCN tích cực - Báo cáo ĐHCĐ

- Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) đã tổ chức ĐHCĐ tại Bắc Ninh vào ngày 25/06/2022. 

- Cổ đông đã thông qua kế hoạch tổng thu nhập năm 2022 của KBC (bao gồm doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 9,8 nghìn tỷ đồng (+119% YoY) và LNST là 4,5 nghìn tỷ đồng (+371% YoY), tương ứng 96% và 101% dự báo cả năm của chúng tôi. Kế hoạch này không thay đổi so với kế hoạch đã được công bố tại ĐHCĐ bất thường của KBC vào ngày 10/02/2022. 

- ĐHCĐ đã không gồm các đề xuất quan trọng do KBC đã tổ chức ĐHCĐ bất thường vào đầu năm nay và các cổ đông đã thông qua các đề xuất chính cho năm 2022. Ví dụ, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ của KBC đã được cổ đông thông qua với số lượng tối đa 150 triệu cổ phiếu (tương ứng 19,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành); tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện. Vui lòng xem thêm chi tiết trong Báo cáo ĐHCĐ bất thường của chúng tôi ngày 10/02/2022.

Powered by Froala Editor