Trung tâm phân tích
Quay lại

HBC - MUA - Bước chuyển mình và những giá trị mới - Báo cáo chi tiết

Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu cho Công ty xây dựng Hòa Bình (HBC) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 56.000 đồng/cổ phiếu.