Trung tâm phân tích
Quay lại

FPT [MUA +23,3%] - Triển vọng tăng trưởng mạnh trên các mảng kinh doanh chính - Cập nhật

  • Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP FPT (FPT) từ KHẢ QUAN lên MUA nhờ quan điểm lạc quan về triển vọng của các mảng kinh doanh chủ chốt của FPT như Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông. 

Powered by Froala Editor