Trung tâm phân tích
Quay lại

DHG - NẮM GIỮ - Giá hợp lý – chờ đợi yếu tố hỗ trợ - CẬP NHẬT

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu là 71.000 đồng với khuyến nghị NẮM GIỮ. Kết quả 6 tháng đầu năm 2012 phù hợp với dự báo của chúng tôi với tăng trưởng doanh thu đạt 13,1% (chúng tôi dự báo 14,5%) so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng lợi nhuận đạt 24,5% (dự báo: 17,3%), chủ yếu là nhờ kết quả hoạt động của quý 2/2012. Trước đây chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.851 tỷ đồng (tăng 14,5%) và lợi nhuận ròng đạt 487 tỷ đồng (tăng 17,3%).