Trung tâm phân tích
Quay lại

CTG - KHÔNG KN - CTG đạt 87% kế hoạch trong 8 tháng đầu năm 2011 - Cập nhật

Lợi nhuận tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2011 nhờ biên lãi ròng được cải thiện và tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm, CTG đạt lợi nhuận trước thuế là 4.434 tỷ đồng, hoàn thành 87% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng trong năm 2011.