Trung tâm phân tích
Quay lại

Chuyển mã đầu tư – Bán LSS, Mua SBT

Gần đây chúng tôi đã phát hành báo cáo cập nhật SBT với khuyến nghị MUA (tăng 22%) và báo cáo cập nhật LSS với khuyến nghị BÁN (giảm 25%).