Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật vĩ mô - Tốc độ tăng CPI tháng 1 thấp hơn so với tháng 12

Chúng tôi kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cải thiện hơn so với tháng trước. Tốc độ tăng CPI tháng 1 so với tháng trước đó có thể sẽ thấp hơn so với tháng 12 do giá cả hàng hóa thiết yếu khá ổn định.