Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ tháng 01/2021 - Khối lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp lập đỉnh mới

Trong tháng 1, tổng lượng TPCP phát hành trên thị trường sơ cấp giảm 46% so với tháng trước (MoM) còn 23,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng 23,5% mục tiêu phát hành của quý 1 là 100 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt 303 nghìn tỷ đồng với tỷ trọng giao dịch outright duy trì ổn định ở mức 66,6%. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) của giao dịch outright tiếp tục tăng, lập mức đỉnh mới đạt 10,1 nghìn tỷ đồng (+8,8% MoM và +75% so với cùng kỳ/YoY).