Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo tháng 2/2011 - Tháng bận rộn của những nhà hoạch định chính sách

Những thay đổi về chính sách: Chỉ với 15 ngày làm việc nhưng tháng 2/2011 có lẽ là một trong những tháng bận rộn nhất của các nhà hoạch định chính sách trong những năm vừa qua.