Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 28-02-2011 Nhà đầu tư nước ngoài và bộ phận tự doanh trong nước mua vào - Cập nhật ngành ngân hàng

Cả hai sàn kết thúc một tuần đầy biến ðộng, mặc dù phục hồi nhẹ nhưng thanh khoản vẫn thấp nên còn quá sớm để kết luận tâm lý thị trường liệu đã thực sự cải thiện.