Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 12-01-2011

Tâm lý nhà đầu tư vẫn tiêu cực và giao dịch vẫn ảm đạm