Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-11-2015 - VNM tiếp tục điều chỉnh, kéo VNI xuống dưới 600 - NT2, PAC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể quay lại nhịp tăng trong phiên giao dịch 24/11/2015, đặc biệt nhóm cổ phiếu Largecaps có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật và áp lực giải chấp ở nhóm cổ phiếu này có thể sẽ suy yếu trong vài phiên tới. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền có sự phân hóa rất rõ ràng cho nên các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào diễn biến xu hướng ngắn hạn ở từng cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.