Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-11-2016 - VNI giảm điểm khi ông DonaldTrump thắng cử tại Mỹ - CSM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số đều ở mức tiêu cực khi cả VN-Index, VN30 và HNX-Index đều đóng cửa dưới đường MA5 ngày. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ mạnh đã phát huy tác dụng trong việc giúp thị trường phục hồi và duy trì tín hiệu trung hạn của VN-Index và VN30 ở mức trung tính; còn HNX-Index vẫn nằm trong thị trường con gấu ở phía dưới đường MA200 ngày.