Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-05-2015 - Lực mua của KN giúp TT tăng điểm dù KLGD thấp - Điều chỉnh tỷ giá VND/USD thêm 1% - HPG, FPT, NLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng mức độ rủi ro ngắn hạn vẫn còn khá lớn và đà giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế khi mức độ tham gia của nhà đầu tư là thấp và cường độ giảm giá mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đánh giá thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật khi các chỉ báo xung lượng đang giao dịch trong vùng quá bán cho nên đây có thể xem là cơ hội hạ tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp hồi phục.