Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-04-2016 - VNI kết thúc đà giảm, được hỗ trợ từ thông tin FOL của VNM - Giá xăng, MBB, CII, GAS, NT2, SSI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ bước vào chu kỳ hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới và dòng tiền có thể sẽ dịch chuyển qua nhóm cổ phiếu Largecaps và các cổ phiếu đầu cơ chưa tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và chúng tôi nhận thấy dòng tiền có thể sẽ dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu Largecaps và nhóm cổ phiếu đầu cơ chưa tăng mạnh.