Tin tức

VCSC xin thông báo về tỷ lệ ký quỹ ban đầu( IM) và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ cho các giao dịch chứng khoán phái sinh

Tin VCSC
09/08/2017

 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ lớn hơn 10% và phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ luôn nhỏ hơn 70%. 

 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 80%: VCSC sẽ thông báo ký quỹ bổ sung.

 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 90%: VCSC sẽ đóng vị thế bắt buộc .

STT

Sản phẩm

Mã chứng khoán phái sinh

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (*)

1

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017

VN30F1708

 

Từ 10%- 15%

 

Nhỏ hơn 70%

2

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017

VN30F1709

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

3

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017

VN30F1712

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

4

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018

VN30F1803

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

 

(*) Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ=  Giá trị ký quỹ yêu cầu/ Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ