Tin tức

Tin ký quỹ (margin)

Thông báo ngừng chương trình cho vay ưu đãi lãi suất - giao dịch ký quỹ T + 14

Thông báo ngừng chương trình cho vay ưu đãi lãi suất - giao dịch ký quỹ T + 14

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 30.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 30.11.2022

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 11/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 11/2022

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 11.11.2022

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 11.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 19.10.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 19.10.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 10/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 10/2022

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14

Thông báo Thay đổi lãi suất từ ngày 04.10.2022

Thông báo Thay đổi lãi suất từ ngày 04.10.2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CHO VAY KÝ QUỸ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CHO VAY KÝ QUỸ

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 08/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 08/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 03/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 03/2022