Tin tức

Tin ký quỹ (margin)

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 22.03.2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 22.03.2023

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 20.02.2023

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 20.02.2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 16.02.2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 16.02.2023

Loại mã TCM ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 27/01/2023

Loại mã TCM ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 27/01/2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 16.01.2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 16.01.2023

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 09.12.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 09.12.2022

Thông báo ngừng chương trình cho vay ưu đãi lãi suất - giao dịch ký quỹ T + 14

Thông báo ngừng chương trình cho vay ưu đãi lãi suất - giao dịch ký quỹ T + 14

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 30.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 30.11.2022

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 11/2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 11/2022

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 11.11.2022

Thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 11.11.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 19.10.2022

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 19.10.2022