Tin tức

Thông báo về kết quả đăng ký chào mua thỏa thuận cổ phần của PV Power tại CTCP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

Tin đấu giá
20/04/2016

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 01 nhà đầu tư

  • Cá nhân trong nước : 01 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài : không có
  • Tổ chức trong nước : không có
  • Tổ chức nước ngoài : không có

Tổng khối lượng cồ phần đăng ký mua: 10.010.000 cổ phần

  • Cá nhân trong nước : 10.010.000 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần
  • Tổ chức trong nước : 0 cổ phần
  • Tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

Thời hạn nộp phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần: Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 21/04/2016.

Thời gian tổ chức chào bán thỏa thuận: 15 giờ 00 phút ngày 21/04/2016.

Trân trọng.