Tin tức

Thông báo Thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022

Tin ký quỹ (margin)
11/11/2022

VCSC trân trọng thông báo thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 14.11.2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng

Mức lãi suất áp dụng

Bắt đầu từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày T+7

8.5%/năm

Bắt đầu từ và bao gồm ngày T+8  cho đến và bao gồm ngày T+14

17.5%/năm

 Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 14.11.2022  cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng

Powered by Froala Editor