Tin tức

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

Tin đấu giá
30/11/2015

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

- Số cổ phần chào bán: 1.100.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 05 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 90.000 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh: 05 nhà đầu tư

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá chào bán cạnh tranh: 05 nhà đầu tư

- Tổng số cổ phần chào bán thành công: 90.000 cổ phần

- Giá đấu bình quân thành công: 10.500 đồng/cổ phần

- Giá trúng cao nhất: 10.500 đồng/cổ phần

- Giá trúng thấp nhất: 10.500 đồng/cổ phần

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 945.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.