Tin tức

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú

Tin đấu giá
25/12/2015

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 576.900 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 25.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 NĐT. Trong đó:

  • Tổ chức: 1 NĐT
  • Cá nhân: 1 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1.153.800 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.153.800 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 576.900 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 576.900 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 25.000 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT. Trong đó:
  • Tổ chức: 1 NĐT
  • Cá nhân: 1 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 576.900 cổ phần

- Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 5.769.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 18/12/2015 đến 16 giờ ngày 31/12/2015

Trân trọng