Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tin đấu giá
28/06/2016
 • Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Viglacera - CTCP
 • Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội  
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản; …
 • Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.000.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 30.000.000 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/07/2016
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/07/2016
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/07/2016 đến 16 giờ ngày 06/08/2016
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 04/08/2016

 

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_Viglacera.doc
2. Giay chung nhan dang ky chao ban ra cong chung.pdf
3. Dieu le TCT Viglacera.pdf
4. Ban cao bach_Viglacera.pdf
5. BCTC Hop nhat 21-7-2014.pdf
6. BCTC Rieng 21-7-2014.pdf
7. BCTC Hop nhat 31-12-2014.pdf
8. BCTC Rieng 31-12-2014.pdf
9. BCTC Hop nhat 2015.pdf
10. BCTC Rieng 2015.pdf
11. BCTC Hop nhat quy I-2016.pdf
12. BCTC Rieng quy I-2016.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip