Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
11/12/2019

1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  • Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); sản xuất phân bón ...
  • Vốn điều lệ: 1.293.636.160.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 49.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 11.451.308 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 10/12/2019 - 24/12/2019

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 27/12/2019

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 31/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 31/12/2019 - 06/01/2020

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/01/2020 - 07/01/2020 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
0. quy che.doc
1. Don dk dau gia.pdf
10. DGC - Giy dkkd.pdf
12. DGC - Bao cao Kiem toan von 2019.pdf
13. DGC - BCTC Q3.2019 - HN.pdf
14. DGC - BCTC Q3.2019 - rieng.pdf
15. DGC - BCTC 2018 - HN.pdf
16. DGC - BCTC 2018 - Rieng.pdf
17. DGC - BCTC 2017.pdf
2. QD so 380 chap thuan PA CNV.pdf
3. QD so 16 caa TT.pdf
4. VNC - GCN DKDN.pdf
5. Chung thu tham dinh gia.pdf
8. Ban CBTT.pdf
9. Giay xac nhan so huu cp.pdf