Tin Đấu Giá

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

02-08-2017

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

25-07-2017