Tin Đấu Giá

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

22-03-2017

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

27-02-2017