Tin Thị Trường

VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18-06-2021

VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54845_-VSH--BB-DHCD-TN.pdf
 54847_-VSH--NQ-DHCD-TN.pdf

HOSE