Tin Thị Trường

VNSteel đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2019 giảm 55%

13-06-2019

Năm 2019, công ty dự kiến đạt 21.000 tỷ đồng doamnh thu hợp nhất, giảm 15% so với 2018.

Theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Thép Việt Nam (VNSteel, UPCoM - TVN), công ty đạt 24.667 tỷ đồng doanh thu hợp nhất năm 2018, tăng 24,5% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 566,5 tỷ đồng, giảm gần 10% so với 2018.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch đạt 21.000 tỷ đồng doamnh thu hợp nhất, giảm 15% so với 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 55% so với năm trước.

Công ty đặt kế hoạch đầu tư trong năm 2019 của công ty mẹ là 554 tỷ đồng trong đó thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản là 4 tỷ đồng, còn 550 tỷ đồng dùng cho góp vốn đầu tư.

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Trần Hữu Hưng và bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo lần lượt vào các vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Quý I/2019, Thép Việt Nam đạt 6.386,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 69,4 tỷ đồng, giảm 82%.

NDH