Tin Thị Trường

VNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14-05-2021

VNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: * Báo cáo thường niên năm 2020 bao gồm:
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020.
          - Nội dung họp: * Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020;
- Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Thông qua tiền lương, thưởng của HĐQT, BKS chuyên trách và thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
          - Nội dung họp: * Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HNX