Tin Thị Trường

VIB: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

16-05-2019

VIB: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

.

Tài liệu đính kèm
  000000008486877_QD_CT_BOD_15_05_2019_sign.pdf

HNX