Tin Thị Trường

VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

16-05-2019

VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Học viện Viettel – Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
+ Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình đề nghị sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel;
+ Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

HNX