Tin Thị Trường

TTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt

15-03-2019

TTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án trả cổ tức năm 2018;
          - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/04/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành – Số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 16/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX