Tin Thị Trường

TPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thắm

15-03-2019

TPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thắm

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thắm- Mã chứng khoán: TPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 876.000 CP (tỷ lệ 6,15%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 156.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.032.000 CP (tỷ lệ 7,25%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua khớp lệnh
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/11/2018.

HNX