Tin VCSC

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 04/2017

28-09-2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 04/2017 như sau:

 Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 02/10/2017 đến 13/10/2017

 Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : Danh mục