Tin Nghiệp Vụ

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiền bằng văn bản

02-08-2017

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: