Tin Đấu Giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

27-11-2018

1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 88.485.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.323.616 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.323.616 cổ phần 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.780 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.323.616 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 26/11/2018 - 14/12/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 19/12/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 21/12/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h

 24/12/2018 - 28/12/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 25/12/2018 - 28/12/2018 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia - NEEM.doc
2. Ban CBTT - NEEM.pdf
3. Cac QD phe duyet chuyen nhuong von.pdf
4. QD 130 phe duyet de an TCC - 148 Ke hoach KD.pdf
5. Xac nhan so huu CP.pdf
5.1. Giay DKKD - CNDT - NEEM.pdf
5.2. Dieu le HD - NEEM.pdf
6. DKKD - dieu le - EVNNPC.pdf
7. BCTC kiem toan 2017.pdf
8.1. BCTC 1.1.16 - 26.04.16.pdf
8.2. BCTC 27.4.16 - 31.12.16.pdf
Don dang ky dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia NEEM.doc