Tin Nghiệp Vụ

Thông báo chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

22-01-2021

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xem tài liệu đính kèm:

Công văn