Tin Thị Trường

THI: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021

THI: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55119_HDCD-TN-nam-2021.pdf

HOSE