Tin Thị Trường

TH1: Đính chính Danh sách chủ nợ đính kèm cùng Tờ trình số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14-05-2021

TH1: Đính chính Danh sách chủ nợ đính kèm cùng Tờ trình số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX