Tin Thị Trường

TDP: Nguyễn Đức Chính - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 766.000 CP

21-05-2019

TDP: Nguyễn Đức Chính - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 766.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Chính
- Mã chứng khoán: TDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Kim Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 135.000 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.334.234 CP (tỷ lệ 41,34%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Kim Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.633.800 CP (tỷ lệ 6,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 766.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/05/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.

HNX