Tin Thị Trường

TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15-03-2019

TBX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Số 01 – Quách Đình Bảo – phường Tiền Phong – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác có liên quan.

HNX