Tin Thị Trường

TBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15-03-2019

TBN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBN của CTCP Thoát nước và Xử lý Nước thải Bắc Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website Công ty và thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gửi đến các cổ đông
          - Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website Công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp

HNX