Tin Thị Trường

TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

12-07-2019

TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Vy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.750 CP (tỷ lệ 3,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.750 CP (tỷ lệ 3,3%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa khớp lệnh mua bán thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2019.

HNX