Tin Thị Trường

SUM: Đặng Quốc Hậu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2.500 CP

08-04-2021

SUM: Đặng Quốc Hậu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quốc Hậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SUM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/05/2021.

HNX