Tin Thị Trường

STV: Nguyễn Xuân An - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3.000 CP

19-06-2017

STV: Nguyễn Xuân An - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân An 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: STV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000 CP (tỷ lệ 0,05%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/06/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/07/2017.

HNX