Tin Thị Trường

SID: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

14-05-2021

SID: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SID của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX